Algemene Voorwaarden Intercomplan – onderdeel van Cameraplan

Preambule

Deze algemene voorwaarden hebben zowel betrekking op overeenkomsten tot aanneming van werk, als op service- en onderhoudsovereenkomsten. Bij iedere bepaling staat tussen haakjes voor welk type overeenkomst de bepaling geldt. Dat kan zijn: [Aanneemovereenkomst], [Service- en onderhoudsovereenkomst] of [Beide].

 

Artikel 1: Definities [Beide]

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Intercomplan: is een handelsnaam van Cameraplan b. Klant: De partij met wie Intercomplan een overeenkomst aangaat, ongeacht of sprake is van een beroepsmatig handelende partij, dan wel een niet beroepsmatig handelende partij [consument]. c. Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door Intercomplan voor de klant. Onder overeenkomst vallen alle typen overeenkomsten zoals deze worden gesloten door Intercomplan en de klant. In ieder geval vallen daaronder aannemingsovereenkomsten en service- en onderhoudsovereenkomsten. d. Werkzaamheden: Werkzaamheden verband houdende met de installatie, service en onderhoud van elektrotechnische toepassingen in de breedste zin des woords. e. Aanneemovereenkomst: De overeenkomst tot aanneming van werk met als doel het aanleggen van elektrotechniek en elektrotechnische toepassingen in nieuwbouw en/of bestaande panden. f. Service- en onderhoudsovereenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van Service- en onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot elektrotechnische toepassingen in bestaande panden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid [Beide]

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte uitgebracht door Intercomplan, alsmede op iedere overeenkomst gesloten tussen Intercomplan en een klant.

 

Artikel 3: Aanbod overeenkomst [Beide]

 1. Het aanbod voor de werkzaamheden van Intercomplan wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na verzending.
 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk kan worden begonnen en bevat een globale aanduiding van de duur van het werk.
 4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
 5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Intercomplan of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Intercomplan. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Intercomplan gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
 7. Indien de klant het aanbod niet accepteert, is Intercomplan gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen.
 8. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst [Beide]

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van de klant Intercomplan bereikt. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg, maar kan bij uitzondering mondeling geschieden. In geval van elektronische opdrachtverlening door de klant bevestigt Intercomplan langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de klant.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst [Beide]

 1. Intercomplan zal de werkzaamheden naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Intercomplan, tenzij anders overeengekomen.
 2. Intercomplan neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de klant worden doorberekend indien deze wijziging niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was.
 3. Intercomplan zal de klant wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor de werkzaamheden relevante:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door de klant verlangde werkwijzen en constructies;

– gebreken van de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden wordt verricht;

– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;

– onjuistheden in de door of namens de klant verstrekte gegevens. Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan Intercomplan openbaren en Intercomplan terzake deskundig moet worden geacht. Kosten voortvloeiend uit een of meerdere van de genoemde omstandigheden komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 6.1: Verplichtingen van de klant [Aanneem-overeenkomst]

 1. De klant stelt Intercomplan in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten.
 2. De klant zorgt ervoor dat Intercomplan tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. Intercomplan geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
 3. De klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de klant.
 4. De klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Intercomplan behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de klant Intercomplan hiervan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de klant komt, dan dient de klant de daaruit voor Intercomplan voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de klant kan worden toegerekend.
 6. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door de klant verlangde constructie en werkwijzen;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;

– onjuistheden in de door of namens de klant verstrekte gegevens.

 1. In geval van een tekortkoming van Intercomplan bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de klant Intercomplan daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.

 

Artikel 6.2: Verplichtingen van de klant [Service- en onderhoudsovereenkomst]

 1. Indien de gebouwgebonden installatie niet of niet meer voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften voorziet de klant –voor zover niet anders is overeengekomen- in herstel van het gebrek.
 2. De klant stelt Intercomplan in de gelegenheid het werk te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas en water. De hiermee gepaarde gaande kosten zijn voor rekening van de klant.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Intercomplan méér dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 4. De klant geeft de op de gebouwgebonden installatie betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van Intercomplan ter inzage.
 5. De klant informeert Intercomplan wanneer er aan de gebouwgebonden installatie werkzaamheden zijn uitgevoerd door anderen dan Intercomplan.
 6. De klant informeert Intercomplan tijdig, doch in ieder geval één week voor het uitvoeren van de werkzaamheden over wijzigingen in het gebruik, de bestemming en/of de standplaats van de gebouwgebonden installatie.
 7. De klant informeert Intercomplan tijdig over wijzigingen van zijn adres en/of telefoonnummer

 

Artikel 7: Beëindiging van de werkzaamheden in onvoltooide staat [Aanneemovereenkomst]

 1. Beide partijen kunnen de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Intercomplan verplicht, tegen vergoeding door de klant, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade. 4. De klant zal Intercomplan de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
 4. Bij beëindiging van de werkzaamheden door de klant en indien de prijsvormingsmethode regie is gehanteerd, vergoedt de klant aan Intercomplan de door Intercomplan aan het werk bestede loon-en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die Intercomplan over het gehele werk zou hebben genoten.

 

Artikel 8: Meer- en minderwerk [Aanneemovereenkomst]

 1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom kan de klant nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.
 2. In geval van door de klant opgedragen meerwerk kan Intercomplan alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de klant tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de klant dit zelf reeds had moeten begrijpen.
 3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.
 4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan 10% van de aanneemsom wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
 5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Intercomplan respectievelijk de klant op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

 

Artikel 9: Onvoorziene omstandigheden [Beide]

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doen partijen hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de ander.
 2. Indien Intercomplan de klant niet kan bereiken, dient hij de werkzaamheden te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die Intercomplan moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de klant worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 

Artikel 10: Overmacht [Beide]

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.
 2. Als overmacht heeft, in het kader van deze overeenkomst, naast het in de wet bepaalde, ook te gelden iedere situatie waarin nakoming door Intercomplan van haar verplichtingen onder de overeenkomst wordt verhinderd als gevolg van werkstaking onder het personeel van Intercomplan of derden [zowel georganiseerd als ongeorganiseerd], wateroverlast en overmacht aan de zijde van toeleveranciers [of toeleveranciers voordien in de keten] van Intercomplan.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid Intercomplan [Beide]

 1. Indien Intercomplan ten opzichte van de klant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of ten opzichte van de klant een onrechtmatige daad pleegt, is de aansprakelijkheid van Intercomplan beperkt tot de contractprijs per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak.
 2. De aansprakelijkheid van Intercomplan voor indirecte schade [waaronder wordt verstaan: gederfde winst, gederfde omzet en gemiste kansen] is uitgesloten wanneer de klant een beroepsmatig handelende partij is.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals weergegeven in de voorafgaande leden geldt niet ingeval de door de klant geleden schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van Intercomplan of de opzet of bewuste roekeloosheid van ondergeschikten van Intercomplan.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Intercomplan vervalt indien de klant niet binnen een jaar nadat de klant zowel van de schade als van de aansprakelijkheid van Intercomplan voor die schade op de hoogte had kunnen zijn, Intercomplan schriftelijk aansprakelijk stelt voor de geleden schade.

 

Artikel 12: Vrijwaring [Beide]

 1. De klant vrijwaart Intercomplan voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Intercomplan toerekenbaar is.
 2. Indien Intercomplan door derden mocht worden aangesproken wegens geleden schade, dan is de klant gehouden al het nodige te doen om Intercomplan zowel in als buiten rechte bij te staan. Indien de klant hiermee in gebreke blijft is Intercomplan bevoegd zelf al het nodige te doen en komen de kosten daarvan volledig voor rekening van de klant.

 

Artikel 13: Oplevering [Aanneemovereenkomst]

 1. Het werk is opgeleverd wanneer Intercomplan aan de klant heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: + hetzij wanneer acht dagen zijn verstreken nadat de klant van Intercomplan de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de klant heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden; + hetzij wanneer de klant de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
 3. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

 

Artikel 14: Niet nakomen betalingsverplichting [Beide]

 1. Indien de klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Intercomplan na het verstrijken van de overeengekomen betalingsdatum twee betalingsherinneringen, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 2. Intercomplan is gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten indien betaling uitblijft, c.q. aannemelijk is dat betaling door de klant zal uitblijven.
 3. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Intercomplan rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in het geval van een klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en ingevolge 6:119a in het geval van een beroepsmatig handelende wederpartij.
 4. Intercomplan is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Intercomplan hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de klant.
 5. Intercomplan blijft de eigenaar van [nog niet verwerkte] materialen, totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Indien een of meer eigendommen van Intercomplan door natrekking bestanddeel zijn gaan uitmaken van het eigendom van de klant, is de klant verplicht om de waarde van de eigendommen te vergoeden.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht [Beide]

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten tussen Intercomplan de klant. Partijen zijn niet gebonden door verdragen die niet dwingendrechtelijk van toepassing zijn. De rechtbank in het arrondissement Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.